چهارشنبه ، 1399/11/01 ساعت 6:02


توزیع به نمایندگی استان ها

متقاضی محتـــرم

لطفاً قبل از توزیع تایرهای سنگین به دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و گزارشات خود را نیز مطابق با فرمت قرار گرفته در وب سایت تحویل داده تا در مورد نحوه توزیع اعلام نظر گردد.

پس از تکمیل فایل گزارش آمار توزیع یک نسخه از فایل را به همراه نامه ( سربرگ شرکت + مهر و امضاء ) از طریق فرمت زیر به این انجمن ارسال نمایید.                     دریافت فایل گزارش آمار توزیع تایرهای TBR . OTR

*نام شرکت :
*نام مدیر عامل
* نام مسئول پیگیری کننده :
*شماره تماس شرکت :
* عضویت در انجمن دارید :
توضیحات :
*ارسال فایل :
* ارسال نامه در سربرگ شرکت :
*کد امنیتی: