چهارشنبه ، 1399/11/01 ساعت 6:07


ترخیص شده از گمرکات کشور

متقاضی محتـــرم

لطفاً مدارک خود را جهت بررسی بصورت کامل از طریق فرم زیر ارسال نمایید.

پس از تکمیل فایل مربوط به ترخیص از گمرکات کشور،آنرا را به همراه نامه ( سربرگ شرکت + مهر و امضاء ) از طریق فرمت زیر به این انجمن ارسال نمایید.                     دریافت فایل ترخیص از گمرکات کشور


*نام شرکت :
*نام مدیر عامل :
* نام مسئول پیگیری کننده :
*شماره تماس شرکت :
* عضویت در انجمن دارید :
توضیحات :
*ارسال فایل :
*ارسال نامه در سربرگ شرکت :
*کد امنیتی: